Zpracujeme pro vás odhad tržní ceny bytu, rodinného domu, pozemku, chaty a garáže.
/OCENĚNÍ CENOU OBVYKLOU/TRŽNÍ, POTŘEBNOU PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ/

Majetek /nemovitost/ se oceňuje cenou obvyklou, kterou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku ke dni ocenění. Zvažují se všechny okolnosti, které mají vliv na cenu, ale do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího (vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy), ani vliv zvláštní obliby (zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k majetku).

Ke zpracování odhadu ceny obvyklé bude potřeba doložit následující dokumentaci:
výpis z Katastru nemovitostí - list vlastnictví /jsme schopni zajistit za Vás/
kopie snímku katastrální mapy daného území /jsme schopní zajistit za Vás/

Další potřebná dokumentace, pokud jí máte k dispozici:
doklady o nabytí vlastnictví,
kupní smlouvy,
prohlášení vlastníka §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem nemovitosti včetně výkresové části celého objektu,
předchozí znalecké posudky,
doklady omezující vlastnická práva,
smlouvy o zřízení věcného břemene

Zpracováváme také ZNALECKÉ POSUDKY pro potřeby Finančního úřadu, podle vyhlášky MF ČR.